top of page
  • hujilawblog

זכות השביתה, הזכות לנהל מו"מ קולקטיבי וחופש ההתארגנות

מכתב גלוי לראש הממשלה, שר האוצר ושר המשפטים - מאת קבוצת מרצים לדיני עבודה

כרבים בחברה ובקהילה המשפטית אנו עוקבים בחשש אחרי התמשכות שביתת הפרקליטים על תוצאותיה. כמרצים בתחום משפט העבודה אנו מודאגים במיוחד מהאמירות הנשמעות לאחרונה מצד שר המשפטים וגורמים שונים באוצר המתנות את עצם קיומו של המשא ומתן בסיום השביתה. אמירות אלו מבטאות התנהלות שאינה רצויה מצד המדינה כמעסיק; התנהלות אשר הלכה למעשה מקשה על יישום זכות השביתה ועל הזכות לנהל משא ומתן קיבוצי. כרסום במעמדן של זכויות אלו הינו למעשה כרסום בזכות לחופש התארגנות ושחיקת כוחם הקולקטיבי של העובדים.

זכות ההתארגנות הינה זכות יסוד בעלת מעמד חוקתי הן במשפט העבודה הישראלי והן במשפט העבודה הבינלאומי. זכות השביתה היא אחד משלושת הנדבכים המרכזיים של חופש ההתארגנות ובלעדיה לא ניתן לממש את הזכות לחופש ההתארגנות. לעובדים זכות לנהל מאבק מקצועי תוך נקיטת צעדים ארגוניים עד כדי שביתה, המהווה כלי מרכזי למימוש הכוח הקיבוצי מאבק העובדים על זכויותיהם.

אין חולק על כך כי הן העובד והן המעסיק, ציבורי ופרטי כאחד, רשאים לעמוד על דרישותיהם במסגרת המשא ומתן. עם זאת, אנו מבקשים להצביע על כך שאין זה ראוי להתנות את נכונות האוצר לניהול משא ומתן בהפסקת השביתה. חובת ניהול משא ומתן עם ארגון עובדים יציג חלה על המעסיק בכל אחד משלבי יחסי העבודה הקיבוציים. לפיכך על המעביד מוטלת חובה משפטית לנהל משא ומתן עם ארגוני עובדים ומחובתו המשפטית הוא אינו יכול להתפרק באמצעות התניית קיום החובה בהפסקת השביתה. התנאה כזו מחלישה משמעותית את משמעותה של הזכות לשבות, שכן השביתה הופכת מכלי לחץ לגיטימי של ארגוני העובדים למכשיר להושבת המעביד אל שולחן המשא ומתן ותו לא. זאת ועוד, שביתות הנמשכות על פי זמן רב גורמות נזק רב למשק. הממשלה, כמעסיק וכמי שמייצגת את אינטרס הציבור, נדרשת לעשות הרבה יותר על מנת לקדם משא ומתן שימנע את הצורך בשביתה מלכתחילה, ולהאיץ את המשא ומתן עם פתיחת השביתה. העובדה ששביתות כשביתת הפרקליטים, המורים, הסגל האקדמי, הפסיכולוגים והרופאים (רשימה חלקית) נמשכות על פי זמן רב מדאיגה בהקשר לאופן ניהול יחסי עבודה בסקטור הציבורי ודורשת חשיבה מערכתית מחודשת.

לאור כל האמור, אנו מוחים נחרצות כנגד הפגיעה במעמדן של זכות ההתארגנות וזכות השביתה. בסמוך לפני שיגור מכתבנו זה הובאו בתקשורת פרסומים בדבר הנחיית ראש הממשלה למשרד האוצר לפתוח במשא ומתן עם הפרקליטים השובתים. אנו מברכים על מגמה זו, ומקווים שמשא ומתן ענייני אכן יתנהל בהקדם ויוביל לסיומו המהיר והמוצלח של סכסוך העבודה הנדון.

החתומים: פרופ' הדרה בר-מור, המכללה האקדמית נתניה פרופ' גיא מונדלק, אוניברסיטת תל אביב פרופ' פרנסס רדאי, האוניברסיטה העברית והמסלול האקדמי של המכללה למינהל ד"ר עינת אלבין, האוניברסיטה העברית ד"ר יוסי דהאן, המרכז האקדמי למשפט ועסקים ד"ר גיא דוידוב, האוניברסיטה העברית ד"ר מיכל הורוביץ, המכללה האקדמית נתניה ד"ר שלומית יניסקי-רביד, הקריה האקדמית אונו ד"ר פאינה מילמן-סיון, אוניברסיטת חיפה ד"ר אמיר פז-פוקס, הקריה האקדמית אונו ד"ר יובל פלדמן, אוניברסיטת בר אילן ד"ר הילה שמיר, אוניברסיטת תל אביב ד"ר יופי תירוש, אוניברסיטת תל אביב

104 צפיות
bottom of page