top of page
  • אלון הראל

החוק להגנה על הציבור מפני הכנסת

ברשימה זו אני חפץ להציע הצעת חוק אשר תגן על הציבור מפני סכנת מגע עם הכנסת ועם חברי הכנסת.חוק זה מתבסס על החלטתו של יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין למנוע את הכנסת מבקשי המקלט אל משכן הכנסת אליו הוזמנו על פי בקשתם של חברי הכנסת דוב חנין ומיכל רוזין (המכהנת כיו"ר הוועדה לעובדים זרים). החלטתו של היו"ר התבססה בין היתר על בקשתה של חברת הכנסת מירי רגב. לפי גרסתו יו"ר הכנסת הנכבד החליט למנוע את כניסתם של מבקשי המקלט בשל חשש מפרובוקציה, הפרת הסדר ואלימות.

חברי הכנסת דוב חנין ומיכל רוזין תקפו בחריפות את החלטתו של יו"ר הכנסת. חברת הכנסת רוזין טענה כי המדובר בהחלטה חשוכה ואילו חבר הכנסת חנין אמר כי המדובר בפגיעה בתפקידה הדמוקרטי של הכנסת. לדעתם של חברי כנסת אלו אין מקום למנוע הכנסת פליטים לכנסת ואי הכנסתם פוגעת באושיות הדמוקרטיה. ברשימה זו אני חפץ להגן דווקא על עמדתו של יו"ר הכנסת ולבסס את טענתו לפיה כניסת הפליטים מסכנת את בטחון הכנסת ועלולה להביא לפרובוקציות ולאלימות. לדעתי טועים חברי הכנסת רוזין וחנין כאשר הם ממעיטים בסכנת הפרת הסדר והאלימות אשר יגרמו בעקבות הכנסת הפליטים למשכן הכנסת. אני רוצה גם להציע את הרחבת האיסור באופן שיבטיח הגנה על בטחון הכנסת ועל בטחון הציבור בכלל.

כידוע במשכן הכנסת שוהים דרך קבע עבריינים שהורשעו באלימות או בעבירות העלולות להביא באופן בלתי נמנע לאלימות. שר החוץ של מדינת ישראל הורשע בתקיפת קטין. אם נוכחותו של קטין העלה את חמתו של כבוד השר ליברמן לא קשה לתאר כיצד יגיב בנוכחותם של פליטים שטרם נכלאו במחנות מעצר בנגב. בכנסת השמונה עשרה הסתובב דרך קבע יועץ תקשורת של אחד מחברי הכנסת אשר הורשע בשמונה עבירות פליליות כולל התפרעות, הפרעה לשוטר, הסתה לגזענות ועוד. חברת הכנסת רגב לא הורשעה במעשי אלימות. עם זאת חברת הכנסת רגב תועדה כבר מכריזה קבל עם ועדה בדברה על הפליטים כי: "חס וחלילה לא דברתי על בני אדם ולא השוויתי אותם לבני אדם." http://www.youtube.com/watch?v=F1ILBvefxPU. לא קשה לנחש לפיכך כיצד תנהג חברת הכנסת רגב במפגש עם אלו אשר לדעתה אינם שייכים "חס וחלילה" למשפחת בני האדם. אלו דוגמאות בודדות בלבד ואין לי ספק כי שיטוט באינטרנט יגלה מקרים נוספים.

לאור הסכנות הללו אני מציע להרחיב את ההחלטה של יו"ר הכנסת ולאסור באופן גורף על כניסת אנשים לכנסת או על כל מגע בלתי מורשה ומאובטח בין חברי כנסת לבני אדם. בטחון הציבור כפי שגורס יו"ר הכנסת מחייב להרחיק את הציבור לצמיתות ממשכן הכנסת ואת חברי הכנסת לצמיתות מן הציבור. לצורך כך יש לחוקק חוק מיוחד אשר יקרא: החוק להגנה על הציבור מפני הכנסת. החוק יאסור על כל מגע בין חבר כנסת לכל אדם אלא בהיתר מיוחד של יו"ר הכנסת. היתר זה לא יינתן אלא לאחר בדיקה מקיפה של הרקורד הפלילי של חבר הכנסת וחוות דעת רפואית שתבטיח כי חבר הכנסת לא מסכן את בטחון הציבור.


14 צפיות
bottom of page