top of page
  • אלון הראל - העותר

עתירה נגד החוק למניעת כניסה לישראל על רקע קריאה להטלת חרם על מדינת ישראל או על השטחים המוחזקים

תיקון מספר 28 לחוק הכניסה לישראל קובע כי לא יינתנו אשרה ורישיון ישיבה מכל סוג שהוא, לאדם שאינו אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע במדינת ישראל, אם הוא, הארגון או הגוף שהוא פועל בעבורם, פרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל, כהגדרתו בחוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, התשע"א-2011, או התחייב להשתתף בחרם כאמור.


בבג"צ 3965/17 פרופסור רן חסין ואנוכי עותרים נגד החוק הנ"ל באמצעות עורך דין שחר בן מאיר. טענתנו המרכזית היא כי העתירה פוגעת בזכויות יסוד הכוללות הן פגיעה בחופש הביטוי והן פגיעה בחופש העיסוק. החוק פוגע באופן אנוש גם בקהילה האקדמית באשר הוא פוגע ביכולת להזמין אנשים לישראל כולל אנשים שמעולם לא קראו לחרם אלא שהם עובדים בארגונים עליהם חל החוק וכולל אנשים המתנגדים לחרם על מדינת ישראל אך תומכים בחרם על ישובים בשטחים המוחזקים. החוק גם יפגע בקשר בין ישראל ליהדות העולם ויהיה לו אפקט מצנן גם על אנשים עליהם הוא לא חל בשל חוסר הבהירות של המושגים בהם משתמש החוק הזה.


לינק לעתירה מצורף367 צפיות
bottom of page