top of page
  • אלון הראל

תגובה ראשונית לדו״ח כשר

הגיע אלי מסמך כשר


המסמך הוא רשלני באופן קיצוני ומצויות בו קביעות המנוגדות באופן חזיתי לחוק הישראלי. הוא מכיל קביעות שהן מחוץ לתחום ענינו של קוד אתי, כגון קביעה שחבר הסגל לא יגדף ולא ישתמש בלשון גסה (סעיף 13). הוא גם מכיל הסמכה של המוסדות להגביל באופן קיצוני את חופש הביטוי של מרצים וסטודנטים (סעיף 1 (3)) כמו גם הסמכה של המוסדות להגביל את חופש המחקר (פרק ב סעיף 1, הקובע כי פעילות המחקר תהיה כפופה לחוקת המוסד). ולתקנוניו. אגב סעיף נוסף בפרק זה העוסק במנויים אוסר במשתמע על מוסד לבצע אפליה חיובית של מיעוטים או נשים. כנראה שזו לא הייתה הכוונה אבל הנסוחים כה גסים ומרושלים שזו מסקנה לא נמנעת. סעיף 11 יוכל להתפרש בקלות כסעיף האוסר על ביקורת לגיטימית של אדם על המוסד, וכמובן איסור ההחרמה רחב בהרבה מאשר בחוק החרם. זאת באשר המסמך אוסר לא רק קריאה לחרם אלא גם הטלת חרם. חברים אם תוזמנו לאוניברסיטת אריאל ותסרבו בנימוס אתם צפויים לדין משמעתי. ראו הוזהרתם!


659 צפיות
bottom of page