top of page
  • אלון הראל

בג"צ 9518/16 הראל נגד כנסת ישראל מדינת ישראל והחטיבה להתיישבות

אתמול בית המשפט העליון הורה למדינה להשיב בתוך 21 מדוע לא תוקפא ההתקשרות של מדינת ישראל עם החטיבה להתיישבות עד להכרעה בחוקתיות של סעיף 6ב לחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץ ישראל.


הסעיף הזה, עם השם הכל כך לא אינדיקטיבי, הוא הצינור באמצעותו ממשלת ישראל מתירה לעצמה לפעול בניגוד לדין ולנורמות של מנהל תקין. הסעיף הזה, סעיף "עוקף יועץ משפטי לממשלה" קובע שהממשלה יכולה להאציל לחטיבה להתיישבות, גוף פרטי שלא חלות עליו נורמות ציבוריות, את סמכויותיה בתחום ההתיישבות וב"תחומים נוספים". הממשלה אכן עשתה זאת.


החטיבה להתיישבות, למי שלא עקב אחרי הפרקים הקודמים, היא גוף שחולש על מאות מיליוני שקלים מן הקופה הצבורית, רובם מועברים להתנחלויות, לפעמים בניגוד לעמדתה המוצהרת של הממשלה, בהעדר שקיפות משווע, ובניגוד לדין הבינלאומי.


גם בתוך שטח ישראל, החטיבה להתיישבות לא עומדת בנורמות של מנהל תקין. למשל, בנורמה המחייבת רשות לפעול בשוויון ולתקצב את כל האזרחים, יהודים וערבים כאחד.


אני מקווה שבית המשפט העליון יקבל את הבקשה לצו בנים ויקפיא בינתיים את ההתקשרות, עד להכרעה בעתירה שהגשתי באמצעותו של עורך הדין חגי קלעי. נעדכן בהמשך.


העתירה מצוייה כאן.


bottom of page